باشگاه ورزشی بانوان

خدمات ارائه شده در باشگاه ورزشی بانوان Block68

انواع خدمات ماساژ

توسط مِی، ماساژور تایلندی

ورزش های گروهی، نیمه گروهی و خصوصی

انواع ورزش های قدرتی، هوازی، کششی و ...

متناسب با هدف شما

بدنسازی عمومی

متناسب با شرایط بدنی شما

مشاوره ورزشی

در هر ساعت از هفته