استخر قهرمانی

روزهای زوج: 

ساعت ۸:۰۰

ساعت ۹:۰۰

ساعت ۱۱:۰۰

ساعت ۱۷:۰۰

ساعت ۱۸:۰۰

 

روزهای فرد:

ساعت ۱۷:۰۰

مربی: زهرا پدرام

روزهای زوج: ساعت ۱۰:۰۰

مربی: زهرا پدرام

دوشنبه – چهارشنبه: ساعت ۱۹:۳۰

مربی: سمن سلطانی

روزهای زوج:

ساعت ۹:۰۰ (مبتدی)

ساعت ۱۰:۳۰ (پیشرفته)

مربی: مهرنوش اکبری

روزهای زوج:

ساعت ۱۸:۰۰ (مبتدی)

ساعت ۱۹:۰۰ (پیشرفته)

مربی: فاطمه لشگری

شنبه‌ها و دوشنبه‌ها:

ساعت ۱۹:۰۰ 

مربی: مونا علی

روزهای زوج:

ساعت ۱۸:۰۰

مربی: مونا علوی

شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها: 

ساعت ۱۶:۳۰ 

مربی: مونا علی

  • اصلاح تکنیک
  • آماده سازی مربی
  • آماده‌سازی ناجی
  • واترپلو

استخر آبدرمانی

روزهای زوج: ساعت ۱۳:۳۰

یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها:

ساعت ۸:۰۰

ساعت ۱۶:۰۰

ساعت ۱۷:۰۰

مربی: فرشته قلعه نوئی

روزهای زوج:

ساعت ۱۲:۳۰

ساعت ۱۷:۰۰

یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها: ساعت ۹:۰۰

مربی: فرشته قلعه‌نوئی

بصورت گروهی و خصوصی برگزار می‌شود

مربی: فرشته قلعه نوئی و زهرا واحدی

استخر روباز

یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها: ساعت ۱۲:۰۰

مربی: صدیقه نعمتی

روزهای زوج:

ساعت ۱۴:۰۰

مربی: آنیتا محتشم

دانلود بروشور کامل