کلاس‌های VIP Room

[CUT[Functional

مربی: بهار مرادی

روزهای زوج ساعت ۹صبح

عضله ساز و چربی‌سوز

Max Burn

مربی: بهار مرادی

روزهای زوج ساعت ۱۰صبح

هوازی

KickBoxing

مربی: فرناز صادقی

روزهای زوج ساعت ۱۱:۰۰

هوازی

Pilates

مربی: حمیده جعفربگلو

روزهای زوج ساعت ۱۲:۰۰

کشش-قدرتی

Synergy360

مربی: مریم بهلول

روزهای زوج ساعت ۱۸ و ۱۹

عضله‌ساز و چربی‌سوز

KickBoxing

مربی: آیلار کشفی

روزهای زوج ساعت ۸شب

هوازی

Muscle Theory

مربی: درناز اکونومی

یکشنبه و سه‌شنبه ساعت ۹:۰۰

عضله ساز و چربی سوز

Functional

مربی: تینا حقی

یکشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۱:۰۰

عضله ساز و چربی‌سوز

8 - Functional

مربی: کیمیا رضایی و آزاد سوری

یکشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۵:۳۰

عضله ساز و چربی سوز

Body Attack

مربی: نازنین تقی‌خانی

یکشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۸:۳۰

هوازی

Yoga

مربی: مریم بهلول

یکشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۹:۳۰

کششی-قدرتی