پریناز - یوگا

پریناز از ۳ سالگی ورزش را با شنا و بسکتبال شروع کرده است. از سال ۲۰۱۰ مربی رشته‌های مختلفی همچون بادی بلنس، یوگا و Swing Yoga بوده و مدرک بین المللی یوگا زیر نظر Yoga alliance را دارد. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ در انگلستان مدیریت ورزش خوانده و همزمان به مربی‌گری هم مشغول بوده است. او در باشگاه BlockPower مربی رشته‌های یوگا، فانگشنال و Reformer است.

کلاس‌های پری‌ناز در باشگاه Block: