مرجان امجدی دارای مدرک مربی گری یوگا از فدراسیون ورزشهای همگانی ایران است. او دوره‌های مربی گری بین المللی ۲۰۰ ساعته هاتا از هند، مربیگری یوگا در آب از فدراسیون ورزشهای همگانی ایران و مربیگری سویینگ فیتنس از فدراسیون ورزشهای همگانی را گذرانده است

کلاس‌های مرجان در باشگاه Block: