فرناز خلیق از کودکی ورزش را با شنا و اسکیت شروع کرده،
در دانشگاه در رشته معماری تحصیل کرده ولی به سمت ورزش و مربی‌گری سوق داده شده شده.
فرناز مدارک مربیگری آمادگی جسمانی، Functional Training و TRX دارد.

فرناز یکی از مربی‌های خصوصی (Personal Trainer) باشگاه BlockPower است.

مربی‌های دیگر: