استخر چهارفصل بانوان

شنای آزاد

شنبه تا چهارشنبه: ساعت ۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰
پنجشنبه: ساعت ۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
جمعه: ساعت ۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰
**بدون سانس**