بدنسازی

۱۲ جلسه
میلیون تومان 1.5 در ۱ ماه
  • ۱۲ جلسه بدنسازی
  • سونا و جکوزی

بدنسازی

۱۶ جلسه
میلیون تومان 1.72 در ۱ ماه
  • ۱۶ جلسه بدنسازی
  • سونا و جکوزی
Popular

بدنسازی

۳ماهه
تومان 5.0 در ۳ ماه
  • بدنسازی نامحدود
  • سونا و جکوزی

بدنسازی

۶ماهه
میلیون تومان 9.6 در ۶ ماه
  • بدنسازی نامحدود
  • سونا و جکوزی

قیمت های بدنسازی در پکیج زمستانه: