مربی خصوصی
رها راد از سال ۱۳۸۷ کار مربی‌گری را شروع کرده.
او مدارک مربی‌گری درجه ۲ و ۳ پرورش اندام و کلستنیکش درجه ۳ را دارد.
تخصص اصلی رها مربی‌گری در رشته بدنسازی است.
 
رها یکی از مربی‌های خصوصی (Personal Trainer) باشگاه BlockPower است.

مربی‌های دیگر: