حمیده بگلو مربی پیلاتس باشگاه Block است.
از سال ۱۳۸۵ کار مربی‌گری را شروع کرده و به بسیاری از مربی‌های پیلاتس آموزش داده است.
در متد آموزشی حمیده، برنامه تمرین و نحوه آموزش حرکات و دقت در انجام دادن آن و کنترل حرکات از اهمیت زیادی برخوردار است.

کلاس‌های حمیده در باشگاه Block: