آدرس: تهران، ابتدای بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، سئول، مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب، خیابان دوم

 

تلفن تماس: ۲۶۲۱۶۳۹۰ – ۲۶۲۱۶۳۹۱

آدرس: تهران، ابتدای بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، سئول، مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب، خیابان ششم، انتهای خیابان هفتم جنوبی

 

تلفن تماس: ۲۶۲۱۷۴۷۰ – ۲۶۲۱۷۴۷۱