آوا وطن پور از ۱۵سالگی وارد دنیای یوگا شده است.

از سال ۱۳۹۰ وینیاسا فلو را به صورت تخصصی دنبال کرده و از سال ۱۳۹۶ مربی‌گری را شروع کرده.

آوا سال ۱۳۹۷ دوره مربیگری ۲۰۰ساعته آشتانگا وینیاسا را در هند و پس از آن دوره‌های تخصصی مدیتیشن و پرانایاما(تنفس) را به مدت ۲۶۰ ساعت گذراند.

کلاس‌های آوا در باشگاه Block: